Transparència

D’acord a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE núm. 295, de 10/12/2013) i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015), comuniquem públicament les subvencions rebudes en relació als projectes presentats per part de l’Associació Col·lectiu
Obertament