Privacitat i protecció de dades

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és el Col·lectiu Obertament.

Col·lectiu Obertament, associació de persones creatives amb problemes de salut mental, té la seua seu al Parc Ausiàs March s/n de Gandia (46701) amb CIF G97725691 i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana el dia 30 de Noviembre de 2005 amb el número CV-01-038764-V

Totes les dades sota responsabilitat del Col·lectiu Obertament seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garantisquen la seua confidencialitat.

La persona delegada de protecció de dades és la responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb la nostra delegada de protecció de dades a l’adreça postal del Col·lectiu Obertament, o a l’adreça electrònica info@colectiuobertament.org

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal les hem obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb el Col·lectiu Obertament, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teua condició de soci o col·laborador o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més avant expliquem, són les següents:

• Nom i cognoms, DNI, data de naixement, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon, adreça postal, Facebook
• Dades bancàries i aportació econòmica
• Organització en la qual treballes/col·labores i càrrec
• Tipus de relació amb el Col·lectiu Obertament (interessat, soci, col·laborador, periodista, referent d’entitat o empresa, etc.)

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilites durant les futures relacions i interaccions que mantingues amb el Col·lectiu Obertament, incloses les que provinguen d’una xarxa social o d’una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teua pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

3. Per a què tractem les teues dades personals?

Per a desenvolupar els nostres objectius d’afavorir la recuperació i la promoció de la salut mental, així com la lluita contra l’estigma i l’exclusió social, tractem les dades dels nostres socis, col·laboradors, referents d’entitat/empresa i interessats per les següents finalitats:

• Enviar informació sobre el Col·lectiu Obertament via telèfon, correu postal o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació haja acabat, llevat que l’interessat manifeste el contrari.
• Demanar donatius, increments de quota i altres tipus de participació (signar campanyes, escriure en blocs, assistir a actes, etc.).
• Convidar a participar en tot allò que organitza el Col·lectiu Obertament, esdeveniments o altres activitats.
• Enviar informació oficial com el certificat anual de donacions.
• Realitzar enquestes de satisfacció.
• Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

Addicionalment, també tractem les teues dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hages participat amb anterioritat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un email a l’adreça electrònica de la nostra delegada de protecció de dades info@colectiuobertament.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció de la delegada de protecció de dades.

4. Per quin motiu podem tractar les teues dades personals?

El tractament de les teues dades personals relacionat amb el manteniment de la teua relació amb el Col·lectiu Obertament com a soci, col·laborador, referent d’entitat/empresa o interessat, està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les teues dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives del Col·lectiu Obertament similars a les que hages participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teues dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

• Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què el Col·lectiu Obertament està subjecte per la seua activitat.
• Aquelles cessions a tercers que siguen necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participes.
• Proveïdors que necessiten accedir a les teues dades per a la prestació dels serveis que el Col·lectiu Obertament haja contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seua privacitat.

6. Durant quant de temps guardarem les teues dades?

Les teues dades personals es conservaran mentre es mantinga la relació amb el Col·lectiu Obertament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teues dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

7. Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit al Col·lectiu Obertament enviant un email a l’adreça electrònica de la nostra delegada de protecció de dades, info@colectiuobertament.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció de la delegada de protecció de dades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teues dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació a la nostra delegada de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua seu electrònica o de la seua adreça postal.

Avís legal i política de cookies

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general de la pàgina web www.colectiuobertament.org.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada pel Col·lectiu Obertament en el mateix moment en què s’accedeix al web.

El Col·lectiu Obertament es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés a ells, ja siga de forma temporal o definitiva sense notificació prèvia.

1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador els textos, gràfics i imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que pogueren correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, pertanyen als seus propietaris legítims i queden reservats tots els drets.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, siga mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia, expressa o per escrit del Col·lectiu Obertament o dels seus propietaris legítims.

2. Accés i ús del lloc web

L’usuari de www.colectiuobertament.org  garanteix que les seves dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol de les seves modificacions. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte, que puga ocasionar el Col·lectiu Obertament a un tercer, a causa del compliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Col·lectiu Obertament queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguen derivar de la captació i ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web.

El Col·lectiu Obertament rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web i blocs no elaborats per la mateixa associació i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats al lloc web.

3. Xarxes socials

T’informem que el Col·lectiu Obertament pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores a les xarxes socials (i/o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del Col·lectiu Obertament es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. El Col·lectiu Obertament tractarà les seues dades per tal d’administrar correctament la seua presència a la xarxa social, informant d’activitats o serveis del Col·lectiu Obertament, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.

Queda prohibida la publicació de continguts:

• Que siguen presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzen activitats presumptament il·lícites o contravinguen els principis de la bona fe.
• Que atempten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia a la xarxa, molesten o puguen generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que considere no apropiats.
• I en general que contravinguen els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No obstant això, el Col·lectiu Obertament es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren no apropiats.

4. Cookies i seguiment de webs

Aquesta pàgina web utilitza cookies amb l’objectiu que ens ajuden a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. Una cookie és un arxiu que s’envia a l’ordinador de l’usuari cada vegada que visita el lloc web. Per exemple, quan l’usuari torna al lloc web, la cookie ens serveix per identificar el seu navegador.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, el servei d’analítica web de Google. Els usuaris poden configurar el navegador perquè bloquege totes les cookies. En aquest cas, pot ser que l’usuari no accedisca a totes les funcionalitats que té el lloc web. Les cookies en cap cas són utilitzades per obtenir informació personal de l’usuari.

Per a més informació sobre les cookies i com evitar que s’instal·len, visita el següent lloc web: http://www.allaboutcookies.org